Käyttö- ja toi­mi­tuseh­dot

Toi­mi­tuseh­dot

Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki/UpLifters 1646089-6 (jäl­jem­pä­nä Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki tai verk­ko­kaup­pa) myy lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta yk­si­tyis­hen­ki­löil­le Suomeen. Pidätämme oikeuden toi­mi­tuseh­to­jen ja hintojen muu­tok­siin. Verk­ko­kau­pan tuot­tei­den hinnat si­säl­tä­vät ar­von­li­sä­ve­ron.

Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki

Vanha Valtatie 190
04500 Kel­lo­kos­ki

045 315 3545
Säh­kö­pos­ti: jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi

So­pi­museh­dot

En­nak­ko­tar­jouk­se­na ostetussa jä­se­nyy­des­sä on 3kk mää­rä­ai­kai­nen kesto. Voit päättää jä­se­nyy­den al­ka­mis­päi­vän. 3 kuukauden jälkeen asiakkuus on tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va ja asiak­kuu­des­sa on yhden jä­se­nyys­kuu­kau­den pituinen ir­ti­sa­nou­tu­mi­sai­ka. Mikäli ir­ti­sa­nou­tu­mi­sa­jal­le osuu vielä yksi lasku, tulee lasku maksaa ja har­joit­te­luoi­keus säilyy koko las­ku­tus­kau­den loppuun saakka. En­nak­ko­tar­jouk­se­na ostetussa vuo­si­kor­tis­sa asiakkuus loppuu mää­rä­ai­kai­suu­den päätyttyä. Voit päättää en­nak­ko­vuo­si­kor­tin al­ka­mis­päi­vän. Jäsenyys on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen. En­nak­ko­vuo­si­kort­ti ja en­nak­ko­jä­se­nyys oi­keut­ta­vat oma­toi­mi­seen kun­to­sa­li­har­joit­te­luun.


Ul­kot­ree­nit jär­jes­te­tään 24.5.-30.7.2021. Kort­ti­vaih­toeh­toi­na ovat 10 viikon, 5 viikon, 10 kerran ja 1 kerran kortit. Kortit ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia. Tunnille otetaan rajattu määrä osal­lis­tu­jia, joten tunnille täytyy varata paikka. Tunnin voi varata ai­kai­sin­taan 2 viikkoa ennen ja vii­meis­tään 60 min ennen tunnin alkua. Tun­ti­va­raus tulee perua vii­meis­tään 2 tuntia ennen tunnin alkua.


Kun­to­sa­li­jä­se­nyys ja VOI­MA­LA­jä­se­nyys ovat tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­via so­pi­muk­sia, joissa on kuukauden ir­ti­sa­no­mi­sai­ka. Mikäli ir­ti­sa­nou­tu­mi­sa­jal­le osuu vielä yksi lasku, tulee lasku maksaa ja har­joit­te­luoi­keus säilyy koko las­ku­tus­kau­den loppuun saakka. Kun­to­sa­li­vuo­si­kor­tis­sa ja VOI­MA­LA­vuo­si­kor­tis­sa asiakkuus loppuu mää­rä­ai­kai­suu­den päätyttyä. Kun­to­sa­li­jä­se­nyys ja kun­to­sa­li­vuo­si­kort­ti oikeuttaa oma­toi­mi­seen kun­to­sa­li­har­joit­te­luun. VOI­MA­LA­jä­se­nyys ja VOIMALAn 10 ker­ran­kort­ti oi­keut­ta­vat osal­lis­tu­mi­sen WODeille. WODeilla on rajattu osal­lis­tu­ja­mää­rä ja tunnille on varattava paikka. Tun­ti­va­raus tulee perua vii­meis­tään 2 tuntia ennen tunnin alkua. VOI­MA­LA­jä­se­nyy­teen ja VOI­MA­LA­vuo­si­kort­tiin on mah­dol­lis­ta ostaa oma­toi­mi­har­joit­te­luoi­keus li­sä­mak­sus­ta. VOI­MA­LA­jä­se­nyy­teen ja VOI­MA­LA­vuo­si­kort­tiin ei siis au­to­maat­ti­ses­ti kuulu oma­toi­mi­har­joit­te­lu, vaan se on ostettava erikseen. Oma­toi­mi­har­joit­te­luoi­keu­del­la voi käyttää Lii­kun­ta­kes­kus Ruukin kun­to­sa­lia vapaasti ja WOD-aluetta tuntien sekä muiden ohjausten ul­ko­puo­lel­la oma­toi­mi­har­joit­te­luun.


Alle 18-vuotiaan so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­taa huoltaja, joka on vastuussa huol­let­ta­van har­joit­te­lus­ta, maksuista ja siitä, että huol­let­ta­va käyt­täy­tyy lii­kun­ta­kes­kuk­sen tiloissa ja pal­ve­luis­sa asial­li­ses­ti, nou­dat­taen myös tämän so­pi­muk­sen ehtoja ja sääntöjä. Alle 18-vuotiaan maksajana toimii huoltaja. Huoltaja tekee e-las­kuso­pi­muk­sen alle 18-vuotiaan puolesta.


Yh­teys­tie­to­jen muutokset tulee ilmoittaa heti lii­kun­ta­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le säh­kö­pos­tit­se jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi.


Palvelun käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen ei oikeuta hy­vi­tyk­siin, eikä sitä katsota ir­ti­sa­nou­tu­mi­sek­si. Ostamalla tuotteen verk­ko­kau­pas­ta sitoudut nou­dat­ta­maan näitä ehtoja.

Ti­laa­mi­nen

Ti­lat­ta­vat lii­kun­ta­tuot­teet valitaan Lii­kun­ta­kes­kus Ruukin ko­ti­si­vu­jen verk­ko­kau­pas­ta li­sää­mäl­lä ne os­tos­ko­riin. Tilaus lä­he­te­tään mak­sa­mal­la os­tos­ko­rin sisältö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tuseh­dot ja tuot­tei­den hinnat. Mikäli ti­laus­het­kel­lä annetaan säh­kö­pos­tio­soi­te, ti­lauk­ses­ta lä­he­te­tään ti­laus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tar­kis­tat­han, että antamasi säh­kö­pos­tio­soi­te on oikein kir­joi­tet­tu.

Mak­sa­mi­nen

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun to­teut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yh­teis­työs­sä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­lai­tos­ten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana ti­liot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välittää maksun kaup­pi­aal­le. Paytrail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toimilupa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyydämme ottamaan en­sisi­jai­ses­ti yhteyttä tuotteen toi­mit­ta­jaan.

Paytrail Oyj
, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lu­ta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Toimitus

Os­taes­sa­si jä­se­nyy­den tai vuo­si­kor­tin voit noutaa kul­ku­tun­nis­teen erikseen il­moi­tet­tui­na aikoina ennakkoon tai lii­kun­ta­kes­kuk­sen avau­dut­tua, asia­kas­pal­ve­lus­tam­me sen au­kio­loai­koi­na.


En­nak­ko­tar­jouk­se­na os­te­tuis­sa jä­se­nyyk­sis­sä on 3kk mää­rä­ai­kai­nen kesto. 3 kuukauden jälkeen asiakkuus on tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va ja asiak­kuu­des­sa on yhden jä­se­nyys­kuu­kau­den pituinen ir­ti­sa­nou­tu­mi­sai­ka. Mikäli ir­ti­sa­nou­tu­mi­sa­jal­le osuu vielä yksi lasku, tulee lasku maksaa ja har­joit­te­luoi­keus säilyy koko las­ku­tus­kau­den loppuun saakka. En­nak­ko­tar­jouk­se­na os­te­tuis­sa vuo­si­kor­teis­sa asiakkuus loppuu mää­rä­ai­kai­suu­den päätyttyä. Ostamalla tuotteen verk­ko­kau­pas­ta sitoudut nou­dat­ta­maan näitä ehtoja.


Pa­lau­tuk­set
Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mukainen 14 vuo­ro­kau­den vaihto- ja pa­lau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Ha­lu­tes­sa­si palauttaa ostamasi lii­kun­ta­pal­ve­lun, ota ensin yhteyttä pal­ve­lun­tar­joa­jaan ja kysy pa­lau­tus­oh­jei­ta. Liitäthän pe­ruu­tus­pyyn­töön mukaan nimesi, yh­teys­tie­to­si sekä ti­li­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten. Pa­lau­tuk­ses­ta perimme 29€ pa­lau­tus­mak­sun, joka vä­hen­ne­tään asiak­kaal­le teh­tä­väs­tä hy­vi­tyk­ses­tä. Tuo­te­vaih­to on aina ilmainen en­sim­mäi­sel­lä vaih­to­ker­ral­la.


Tilauksen pe­ruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja rekla­maa­tiot
Verk­ko­kau­pal­la on la­ki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myydyistä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyydämme olemaan yh­tey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Ku­lut­ta­jal­la on oikeus viedä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si.