Verkkokauppa

Käyttö-, sopimus- ja toimitusehdot

Verk­ko­kau­pan käyttö- ja toi­mi­tuseh­dot

Toi­mi­tuseh­dot

Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki/UpLifters 1646089-6 (jäl­jem­pä­nä Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki tai verk­ko­kaup­pa) myy lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta yk­si­tyis­hen­ki­löil­le Suomeen. Pidätämme oikeuden toi­mi­tuseh­to­jen ja hintojen muu­tok­siin. Verk­ko­kau­pan tuot­tei­den hinnat si­säl­tä­vät ar­von­li­sä­ve­ron.

Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki

Vanha Valtatie 190 (rakennus 3),
04500 Kel­lo­kos­ki

045 315 3545
Säh­kö­pos­ti: jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi

So­pi­museh­dot

Kun­to­sa­li­jä­se­nyys on tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va sopimus, jossa on kuukauden ir­ti­sa­no­mi­sai­ka. Mikäli ir­ti­sa­nou­tu­mi­sa­jal­le osuu vielä yksi lasku, tulee lasku maksaa ja har­joit­te­luoi­keus säilyy koko las­ku­tus­kau­den loppuun saakka. Kun­to­sa­li­vuo­si­kor­tis­sa asiakkuus loppuu mää­rä­ai­kai­suu­den päätyttyä. Kun­to­sa­li­jä­se­nyys ja kun­to­sa­li­vuo­si­kort­ti oi­keut­ta­vat oma­toi­mi­seen kun­to­sa­li­har­joit­te­luun. Kun­to­sa­lin vuo­si­kort­tiin ja kun­to­sa­li­jä­se­nyy­teen tulee kertaluonteinen aloitusmaksu (29€). Aloitusmaksuun sisältyy kul­ku­tun­nis­te, joka noudetaan asia­kas­pal­ve­lus­ta sen au­kio­loai­koi­na. Jo­kai­sel­le kun­to­sa­li­jä­se­nel­le ja vuo­si­kort­ti­lai­sel­le kuuluu myös lai­teo­pas­tus. 

Alle 18-vuotiaan so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­taa huoltaja, joka on vastuussa huol­let­ta­van har­joit­te­lus­ta, maksuista ja siitä, että huol­let­ta­va käyt­täy­tyy lii­kun­ta­kes­kuk­sen tiloissa ja pal­ve­luis­sa asial­li­ses­ti, nou­dat­taen myös tämän so­pi­muk­sen ehtoja ja sääntöjä. Alle 18-vuotiaan maksajana toimii huoltaja. Huoltaja tekee e-las­kuso­pi­muk­sen alle 18-vuotiaan puolesta.

Yh­teys­tie­to­jen muutokset tulee ilmoittaa heti lii­kun­ta­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le säh­kö­pos­tit­se jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi.

Palvelun käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen ei oikeuta hy­vi­tyk­siin, eikä sitä katsota ir­ti­sa­nou­tu­mi­sek­si. Ostamalla tuotteen verk­ko­kau­pas­ta sitoudut nou­dat­ta­maan näitä ehtoja.

Kul­ku­tun­nis­te on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Vää­rin­käy­tök­sis­tä ve­loi­tam­me 250€ maksun. Kaikilla lii­kun­ta­kes­kuk­seen oma­toi­mi­ses­ti sisään tulevilla hen­ki­löil­le tulee olla oma hen­ki­lö­koh­tai­nen kul­ku­tun­nis­te tai PIN-koodi. Jokainen näyttää kul­ku­tun­nis­teen tai nä­pyt­te­lee PIN-koodin ulko-oven oikealla puolella olevaan lukijaan si­sään­tul­les­sa, vaikka ovi olisi auki tai tulisi yhtä aikaa toisen henkilön kanssa, jolla kul­ku­tun­nis­te tai PINkoodi.

Tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­vis­sa jä­se­nyyk­sis­sä en­sim­mäi­nen kuukausi ja kul­ku­tun­nis­te maksetaan joko verk­ko­kau­pas­sa tai asia­kas­­pal­ve­lus­sa. 1. lasku saapuu säh­kö­pos­tiin. Tar­kis­tat­han, että säh­kö­pos­tio­soit­tee­si on oikein kir­joi­tet­tu. Jatkossa tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­vat so­pi­muk­set makstaan e-laskulla. Teethän e-las­kuso­pi­muk­sen en­sim­mäi­sen laskun saavuttua säh­kö­pos­tii­si. E-las­kuso­pi­muk­sen voi tehdä omassa verk­ko­pan­kis­sa. Maksaa voi myös lii­kun­tae­tuuk­sil­la (kaikki suo­ma­lai­set so­vel­luk­set ja setelit käyvät). Lii­kun­tae­tuu­det tulee toimittaa 4 viikkoa ennen eräpäivää, jotta ne ehtivät laskuun. Mikäli lii­kun­tae­tuu­det tuodaan myöhemmin, voidaan lii­kun­tae­tuuk­sil­la maksaa tulevia las­ku­tus­kausia. Toi­mi­tet­tu­ja lii­kun­tae­tuuk­sia ei palauteta tai vaihdeta rahaksi.

Asiak­kaal­la on oikeus jäädyttää jäsenyys kesken so­pi­mus­kau­den pi­dem­mäk­si ajaksi, mikäli hän kohtaa yl­lät­tä­vän ta­pah­tu­man. Yllättävä tapahtuma on esim. pit­kä­ai­kai­nen sairaus, louk­kaan­tu­mi­nen, pit­kä­ai­kai­nen muutto tai raskaus. Tämä on pyy­det­täes­sä vah­vis­tet­ta­va to­dis­tuk­sel­la, ja ar­vioi­daan aina ta­paus­koh­tai­ses­ti. Jäädytysajan tauko ei lyhennä irtisanomisaikaa.

Voit irtisanoa tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­van kuu­kausi­jä­se­nyy­te­si tulemalla paikan päälle asia­kas­pal­ve­lun au­kio­loai­koi­na. Voit ilmoittaa ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­ta jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi, jolloin ir­ti­sa­no­mi­sai­ka lähtee käyntiin viestisi päi­väyk­ses­tä tai myö­hem­mäs­tä il­moit­ta­mas­ta­si päi­vä­mää­räs­tä alkaen. Huo­maat­han, että laskun mak­sa­mat­ta ­jät­tä­mi­nen ei korvaa ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta eikä poista mak­su­vel­vol­li­suut­ta. Jä­se­nyy­den ir­ti­sa­no­mi­seen tarvitaan aina käynti paikan päällä asia­kas­pal­ve­lun au­kio­loai­koi­na. Käynnin yh­tey­des­sä maksetaan mah­dol­li­set viimeiset las­ku­tus­jak­sot.

Mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, siir­re­tään lasku Visma Financial Solutions Oy:lle. Kul­ku­tun­nis­te lakkaa toi­mi­mas­ta mikäli laskua ei suoriteta ajoissa.

Ti­laa­mi­nen

Ti­lat­ta­vat lii­kun­ta­tuot­teet valitaan Lii­kun­ta­kes­kus Ruukin ko­ti­si­vu­jen verk­ko­kau­pas­ta li­sää­mäl­lä ne os­tos­ko­riin. Tilaus lä­he­te­tään mak­sa­mal­la os­tos­ko­rin sisältö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tuseh­dot ja tuot­tei­den hinnat. Mikäli ti­laus­het­kel­lä annetaan säh­kö­pos­tio­soi­te, ti­lauk­ses­ta lä­he­te­tään ti­laus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tar­kis­tat­han, että antamasi säh­kö­pos­tio­soi­te on oikein kir­joi­tet­tu.

Mak­sa­mi­nen

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun to­teut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yh­teis­työs­sä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­lai­tos­ten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana ti­liot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välittää maksun kaup­pi­aal­le. Paytrail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toimilupa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyydämme ottamaan en­sisi­jai­ses­ti yhteyttä tuotteen toi­mit­ta­jaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lu­ta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Toimitus

Os­taes­sa­si jä­se­nyy­den tai vuo­si­kor­tin voit noutaa kul­ku­tun­nis­teen erikseen il­moi­tet­tui­na aikoina ennakkoon tai lii­kun­ta­kes­kuk­sen avau­dut­tua, asia­kas­pal­ve­lus­tam­me sen au­kio­loai­koi­na.

Pa­lau­tuk­set

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mukainen 14 vuo­ro­kau­den vaihto- ja pa­lau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Ha­lu­tes­sa­si palauttaa ostamasi lii­kun­ta­pal­ve­lun, ota ensin yhteyttä pal­ve­lun­tar­joa­jaan ja kysy pa­lau­tus­oh­jei­ta. Liitäthän pe­ruu­tus­pyyn­töön mukaan nimesi, yh­teys­tie­to­si sekä ti­li­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten. Pa­lau­tuk­ses­ta perimme 29€ pa­lau­tus­mak­sun, joka vä­hen­ne­tään asiak­kaal­le teh­tä­väs­tä hy­vi­tyk­ses­tä. Tuo­te­vaih­to on aina ilmainen en­sim­mäi­sel­lä vaih­to­ker­ral­la.

Tilauksen pe­ruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja rekla­maa­tiot

Verk­ko­kau­pal­la on la­ki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myydyistä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyydämme olemaan yh­tey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Ku­lut­ta­jal­la on oikeus viedä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si.