Verkkokauppa

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Lii­kun­ta­kes­kus Ruukki/UpLifters (y-tunnus: 1646089-6)

Vanha Valtatie 190,
04500 Kel­lo­kos­ki

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Jenni Rajala

Pos­tio­soi­te: Vanha Valtatie 190, 04500 Kel­lo­kos­ki

Säh­kö­pos­ti: jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi

Puhelin: 045 315 3545

YHTEYSTIEDOT REKISTERIN PITÄJÄÄN

Nimi: Jenni Rajala

Pos­tio­soi­te: Vanha Valtatie 190, 04500 Kel­lo­kos­ki

Säh­kö­pos­ti: jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi

Puhelin: 045 315 3545

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Hen­ki­lö­tie­to­ja­si voidaan kerätä eri tavoin. Pää­sään­töi­ses­ti keräämme ja kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja, jotka;

· Olet antanut meille kun olet yh­tey­des­sä meihin tai asioit kanssamme esim. kun ostat pal­ve­lui­tam­me tai re­kis­te­röi­dyt palveluun, tilaat uu­tis­kir­jeem­me tai otat meihin yhteyttä pyy­tääk­se­si tarjousta tai tietoja;

· Syntyvät palvelua käy­tet­täes­sä tai verk­ko­si­vul­la vierailun yh­tey­des­sä, esim. kun kirjaudut palveluun; ja

· Saadaan muista lähteistä, so­vel­tu­vien lakien sal­li­mas­sa laa­juu­des­sa esim. Kaup­pa­re­kis­te­ri, Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mä, Yritys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mä tai Postin osoi­te­tie­to­jär­jes­tel­mä, kui­ten­kaan ra­jaa­mat­ta lähteitä vain edellä mai­nit­tui­hin.

Sinun ei ole pakko antaa meille hen­ki­lö­tie­to­ja­si, mutta mikäli päätät näin, emme mah­dol­li­ses­ti pysty tar­joa­maan pal­ve­luam­me sinulle.

Keräämme ja kä­sit­te­lem­me esi­mer­kik­si seuraavia hen­ki­lö­tie­to­ryh­miä:

· Pe­rus­tie­dot, kuten nimi, yh­teys­tie­dot (säh­kö­pos­tio­soi­te, osoite ja pu­he­lin­nu­me­ro, sukupuoli, ikä) sekä asioin­ti­kie­li

· Asia­kas­suh­tee­seen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, mak­su­tie­dot, las­ku­tus­tie­dot, mark­ki­noin­ti­lu­vat- ja -kiellot;

· Asia­kas­yh­tey­de­no­tot ja niihin liittyvä kir­jeen­vaih­to sekä re­kis­te­röi­ty­jen oikeuksia koskevat kir­jauk­set;

· Pal­ve­lum­me käytössä syntyneet hen­ki­lö­tie­dot tai verk­ko­si­vu­jem­me käytön yh­tey­des­sä kerätyt tiedot esim. käyt­tä­jä­tun­nuk­set, salasanat, tun­nis­ta­mi­seen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lo­ki­tie­dot, eväs­tei­den tai sa­man­kal­tais­ten tek­no­lo­gioi­den avulla verk­ko­si­vuil­tam­me kerätyt tiedot (lai­te­tun­nus- ja tyyppi, käyt­tö­jär­jes­tel­mä ja so­vel­lus­a­se­tuk­set); ja

· Muut ta­paus­koh­tei­ses­ti mää­ri­tel­lyt tiedot antamasi suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la kuten tar­vit­taes­sa palvelun tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa tietoa esim. allergiat tai muu vastaava tieto

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LYN TARKOITUS JA OI­KEUS­PE­RUS­TE

Keräämme ja kä­sit­te­lem­me vain hen­ki­lö­tie­to­ja, jotka ovat tarpeen lii­ke­toi­min­tam­me har­joit­ta­mi­seen, asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen ja asian­mu­kai­sia kau­pal­li­sia tar­koi­tuk­sia varten.

Re­kis­te­röi­dyt ovat asia­kas­suh­tees­sa Lii­kun­ta­kes­kus Ruukin kanssa.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan sään­nön­mu­kai­ses­ti:

· Asiak­kaal­ta itseltään in­ter­ne­tin kautta, asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä asioinnin yh­tey­des­sä, pu­he­li­mit­se, asia­kas­kor­tin käytöllä, säh­kö­pos­til­la tai muulla vas­taa­val­la tavalla

· Eväs­tei­den tai muiden vas­taa­vien tek­nii­koi­den avulla

Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:

Palvelun tar­joa­mi­nen ja asia­kas­suh­tei­den hallinta

· Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja en­sisi­jai­ses­ti tar­jo­tak­sem­me ja toi­mit­taak­sem­me sinulle tai edus­ta­mal­le­si yri­tyk­sel­le/yh­tei­söl­le pal­ve­lui­tam­me sekä tuot­tei­tam­me. Voi­dak­sem­me tehdä niin yl­lä­pi­däm­me ja hoidamme asia­kas­suh­det­ta sinun tai edus­ta­ma­si yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä ta­pauk­ses­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu sinun tai edus­ta­ma­si yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen so­pi­muk­seen.

PAL­VE­LUI­DEN JA TUOT­TEI­DEN KE­HIT­TÄ­MI­NEN, TIE­TO­TUR­VA JA SISÄINEN RA­POR­TOIN­TI

· Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja myös huo­leh­tiak­sem­me pal­ve­lui­den, tuot­tei­den ja verk­ko­si­vun tie­to­tur­vas­ta, palvelun ja verk­ko­si­vu­jen laadun pa­ran­ta­mi­sek­si sekä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­sek­si. Voimme myös koostaa hen­ki­lö­tie­to­jen pe­rus­teel­la sisäisiä ra­port­te­ja johdon sekä eri lii­ke­toi­min­to­yk­sik­kö­jem­me käyttöön lii­ke­toi­min­tam­me asian­mu­kais­ta joh­ta­mis­ta varten. Seg­men­toim­me asiak­kai­tam­me mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä varten perustuen esi­mer­kik­si pal­ve­lui­den käyttöön ja/tai käyt­täy­ty­mi­seen verk­ko­si­vuil­lam­me. Näissä ta­pauk­sis­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu meidän oi­keu­tet­tuun etuun varmistaa pal­ve­lui­dem­me ja verk­ko­si­vu­jem­me asian­mu­kai­nen tie­to­tur­va sekä saada riittävät ja asian­mu­kai­set tiedot pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen ja lii­ke­toi­min­tam­me joh­ta­mi­seen.

LAKIEN NOU­DAT­TA­MI­NEN

· Voimme käsitellä hen­ki­lö­tie­to­ja­si la­ki­sää­teis­ten vel­voit­tei­dem­me täyt­tä­mi­sek­si esim. koskien kir­jan­pi­toa tai to­teut­taak­sem­me vi­ran­omais­ten (esim. ve­ro­vi­ran­omai­nen) lakiin pe­rus­tu­vat tie­to­pyyn­nöt.

ASIA­KAS­PRO­FI­LOIN­TI

· Keräämme sta­tis­tiik­kaa muun muassa pal­ve­lui­den käytöstä pai­kan­pääl­lä sekä asioi­des­sa­si verk­ko­si­vuil­lam­me asia­kas­seg­men­toin­tiin myyn­ti­pro­ses­se­jam­me sekä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den ke­hit­tä­mis­tä varten.

MARK­KI­NOIN­TI

· Voimme olla sinuun yh­tey­des­sä ker­toak­sem­me palvelun uusista omi­nai­suuk­sis­ta tai mark­ki­noi­dak­sem­me ja myy­däk­sem­me sinulle muita pal­ve­lui­ta. Voimme käsitellä sinun hen­ki­lö­tie­to­ja­si myös mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sia ja asia­kas­ky­se­lyi­tä varten. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu meidän oi­keu­tet­tuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja mark­ki­noi­dak­sem­me muita pal­ve­lui­tam­me sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyä suo­ra­mark­ki­noin­tiin (katso tämä selosteen kohta ’Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­nen).

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN SIIRROT JA LUO­VU­TUK­SET

· Voimme luovuttaa hen­ki­lö­tie­to­ja muille kon­ser­niin kuu­lu­vil­le yri­tyk­sil­le so­vel­tu­van lain sal­li­mis­sa rajoissa tässä se­los­tees­sa kuvattuja tar­koi­tuk­sia varten, mukaan lukien heidän tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noin­tiin. Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan siirtää konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hal­lin­nol­li­sia tar­koi­tuk­sia varten, kuten ra­por­toin­ti­tar­koi­tuk­ses­sa ja har­joit­taak­sem­me lii­ke­toi­min­taam­me te­hok­kaas­ti, kuten käyt­tääk­sem­me kes­ki­tet­ty­jä tieto- ja vies­tin­tä­jär­jes­tel­miä. Hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen konsernin sisällä perustuu meidän oi­keu­tet­tuun etuun har­joit­taa lii­ke­toi­min­taam­me ja hallita asia­kas­suh­tei­tam­me te­hok­kaas­ti sekä kertoa asiak­kail­le muiden kon­ser­niin kuuluvien yhtiöiden pal­ve­luis­ta.

· Voimme myös luovuttaa hen­ki­lö­tie­to­ja kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le:

· lain sal­li­mas­sa tai vaa­ti­mas­sa laa­juu­des­sa, esim. toi­mi­val­tai­sen vi­ran­omai­sen esittämän tie­to­pyyn­nön to­teut­ta­mi­sek­si tai oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­lyi­hin liittyen;

· kun yh­teis­työ­kump­pa­nim­me kä­sit­te­le­vät toi­mek­sian­nos­tam­me hen­ki­lö­tie­to­ja meidän puo­les­tam­me ja oh­jei­dem­me mu­kai­ses­ti. Huo­leh­dim­me aina hen­ki­lö­tie­to­je­si asian­mu­kai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä;

· mikäli olemme mukana su­lau­tu­mi­ses­sa, yri­tys­jär­jes­te­lys­sä taikka lii­ke­toi­min­nan tai sen osan myynnissä;

· kun uskomme, että luo­vut­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä oi­keuk­siem­me to­teut­ta­mi­sek­si, sinun tai muiden tur­val­li­suu­den suo­je­le­mi­sek­si, vää­rin­käy­tös­ten tut­ki­mi­sek­si tai vi­ran­omai­sen pyyntöön vas­taa­mi­sek­si;

· mikäli käyt­tä­jä­tie­to­si on tilattu ja/tai liitetty työ­nan­ta­ja­si toimesta ja/tai työ­nan­ta­ja­si tietoihin, luo­vu­tam­me esi­mer­kik­si suo­ri­tus­tie­to­ja­si ni­me­tyil­le yh­teys­hen­ki­löil­le; ja

· sinun suos­tu­muk­sel­la­si os­a­puo­lil­le, joita suostumus koskee.

· Tietoja ei luovuteta tai siirretä/luovuteta EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

EVÄSTEET

· Käytämme evästeitä ja muita sa­man­kal­tai­sia tek­no­lo­gioi­ta verk­ko­si­vuil­lam­me. Evästeet ovat pieniä teks­titie­dos­to­ja, joita on si­joi­tet­tu lait­tee­see­si hyö­dyl­li­sen tiedon ke­rää­mis­tä ja muis­ta­mis­ta varten, verk­ko­si­vum­me toi­mi­nal­li­suu­den ja käy­tet­tä­vyy­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Voimme käyttää evästeitä ja muita sa­man­kal­tai­sia tek­no­lo­gioi­ta myös ti­las­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin kuten koos­taak­sem­me tilastoja verk­ko­si­vu­jen käytöstä ym­mär­tääk­sem­me, kuinka käyttäjät käyttävät verk­ko­si­vu­ja ja pa­ran­taak­sem­me käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta.

· Voit estää eväs­tei­den aset­ta­mi­sen, rajoittaa eväs­tei­den käyttöä tai poistaa evästeet se­lai­mel­ta­si. Koska evästeet mah­dol­lis­ta­vat verk­ko­si­vum­me toiminnan, eväs­tei­den käytön ra­joit­ta­mi­nen saattaa vaikuttaa verk­ko­si­vun käy­tet­tä­vyy­teen.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN SÄI­LYT­TÄ­MI­NEN

· Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään ai­noas­taan niin kauan kuin se on tar­peel­lis­ta tässä se­los­tees­sa mää­ri­tel­ty­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten to­teut­ta­mi­sek­si.

· Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään asia­kas­suh­teen ajan. Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan säilyttää tar­peel­li­sil­ta osin myös asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen so­vel­tu­van lain sal­li­mas­sa tai vaa­ti­mas­sa laa­juu­des­sa. Esi­mer­kik­si, asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen säi­ly­täm­me tyy­pil­li­ses­ti hen­ki­lö­tie­to­ja, jotka ovat tarpeen vaa­ti­muk­siin tai kan­tei­siin vas­taa­mi­sek­si voi­mas­sao­le­vien van­hen­tu­mi­sai­kaa koskevien sään­nös­ten mu­kai­ses­ti. Voimme myös esi­mer­kik­si säilyttää hen­ki­lö­tie­to­ja tar­peel­li­sil­ta osin nou­dat­taak­sem­me antamaasi suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­toa sekä ke­hit­tääk­sem­me pal­ve­lui­tam­me.

· Hen­ki­lö­tie­dot pois­te­taan, kun niiden säi­lyt­tä­mi­nen ei enää ole tarpeen lain tai kum­man­kaan osapuolen oi­keuk­sien tai vel­vol­li­suuk­sien to­teut­ta­mi­sek­si.

SINUN OIKEUTESI

· Sinulla on oikeus tarkastaa hen­ki­lö­tie­to­si. Voit milloin tahansa myös pyytää hen­ki­lö­tie­to­je­si oi­kai­se­mis­ta, päi­vit­tä­mis­tä tai pois­ta­mis­ta. Huomaa kuitenkin, että sellaisia hen­ki­lö­tie­to­ja, jotka ovat vält­tä­mät­tö­miä tässä se­los­tees­sa mää­ri­tel­ty­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten to­teut­ta­mi­sek­si tai, joiden säi­lyt­tä­mis­tä laki edel­lyt­tää, ei voida poistaa.

· Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyä so­vel­let­ta­van lain edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa.

· Kä­si­tel­les­säm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele hen­ki­lö­tie­to­ja, ellei kä­sit­te­lyyn ole olemassa muuta oi­keus­pe­rus­tet­ta.

· Voit käyttää oi­keuk­sia­si lä­het­tä­mäl­lä pyynnön meille osoit­tee­seen jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi tai asioi­mal­la asia­kas­pal­ve­lus­sam­me.

· Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja re­kis­te­riin on tal­len­net­tu. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähettää kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le tai esittää tar­kas­tusoi­keut­ta koskeva pyyntö asia­kas­pal­ve­lus­sam­me.

TIE­TO­TUR­VA

· To­teu­tam­me tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set toi­men­pi­teet (mukaan lukien fyysiset, di­gi­taa­li­set ja hal­lin­nol­li­set toimet) hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­sek­si hä­viä­mi­sel­tä, tu­hou­tu­mi­sel­ta, vää­rin­käy­tök­sil­tä ja lu­vat­to­mal­ta pääsyltä tai luo­vut­ta­mi­sel­ta. Esi­mer­kik­si, hen­ki­lö­tie­toi­hin on pääsy vain hen­ki­löil­lä, jotka tar­vit­se­vat niitä työ­teh­tä­vien­sä hoi­ta­mi­sek­si.

· Huomaa, että tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set­kaan toi­men­pi­teet eivät voi estää kaikkia mah­dol­li­sia tie­to­tur­va­louk­kauk­sia. Hen­ki­lö­tie­to­jen tie­to­tur­va­louk­kaus­ti­lan­teis­sa il­moi­tam­me sinulle asiasta so­vel­tu­vien lakien mu­kai­ses­ti.

SELOSTEEN MUUT­TA­MI­NEN

· Pidätämme oikeuden muuttaa tätä se­los­tet­ta.

OTA YHTEYTTÄ

· Voit kysyä tästä se­los­tees­ta tai hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lys­tä ottamalla meihin yhteyttä jenni@lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi tai asioi­mal­la asia­kas­pal­ve­lus­sam­me.